Blogg:

Alle verdensmestere trenger en god håndverker 

11. desember 2020

Peder Romslo, regnskapskonsulent |

Bilde av en sag

«Verdensmestere i oppussing» er en tittel vi nordmenn liker å smykke oss med. Summene som brukes på å pusse opp hytter og hjem er rekordhøye hvert år, og koronapandemien ser ut til å ha frigjort mer tid og pågangslyst for prosjekter i hjemmet.

BDO har gjennomført en analyse av innleverte årsregnskap fra rørleggere og elektrikerbedrifter, og dette grunnlaget viser oss at bransjen har hatt en betydelig vekst det siste tiåret. Inflasjonsjustert har omsetningen økt med ca. 24 prosent siden 2010. Samtidig ser vi at driftsmarginene er stabile, men på et lavt nivå. Konkurransen i bransjen er høy i kampen om oppdragene. Vi ser at økt innsikt, og evnen til å bruke styringsinformasjon i egne regnskapstall kan være en nøkkelfaktor for å bevare lønnsomheten over tid. Den digitale tidsalderen har også kommet til håndverkerbransjen, og vi ser at arbeidsprosesser stadig blir mer effektive. I 2010 omsatte medianbedriften blant rørleggere og elektrikere for 1,3 millioner kroner per årsverk. I 2019 var dette tallet mer enn 1,6 millioner kroner. Ved siden av den generelle prisøkningen tilsier dette tallet også en sterk økning i produktiviteten til den enkelte håndverker de siste ti årene. 

 

Reguleringer skaper etterspørsel

Til tross for at det stadig kommer nye, strengere forskrifter og reguleringer knyttet til håndverkerarbeid, ser det ikke ut til å ha dempet lysten til å fornye hjem og hytter. I takt med økt komfort og levestandard vokser også kravet om fornyelse. Dette synes å være en prioritert utgiftspost i nordmenn sin økonomi. Krav om at montering og oppkobling gjøres av kvalifisert fagpersonell gjør at det er økende bruk av håndverkere under oppussingsjobben.
Med gode fremtidsutsikter for norsk økonomi, tydeligere forskrifter som stiller formelle krav til fagkompetanse, og mer komplekse produkter, ser vi ingen grunn til at behovet for kvalifisert håndverkskraft skal bli mindre i tiden som kommer. Økt tilgjengelighet gjennom digitale plattformer som Mitt Anbud, Finn.no og Anbudstorget har gjort det lettere for privatpersoner å komme i kontakt med aktuelle aktører til hvert enkelt oppdrag. 

 

Mangel på gode standarder for miljøbevisste valg

Undersøkelser fra Prognosesenteret viser at de fleste ønsker å gjøre miljøbevisste valg når de pusser opp. I dagens marked har det imidlertid vist seg vanskelig å orientere seg om hva som er miljøvennlig. Det er mangel på objektive instanser som setter standarder og styrer virksomhetene i retning av miljøbevisste valg, så her er det behov for at myndighetene kommer på banen. Etterspørselen etter bærekraftige løsninger er allerede til stede, men det stopper uten tydelige definisjoner og retningslinjer.  

 

Koronasituasjonen er ingen spiker i kista for bransjen

Da nedstengingen av samfunnet begynte i mars ble det populært å spå konkursras og døden for mange bransjer. Håndverkere var ikke noe unntak, og myndighetene var tidlig ute med å nevne oppussing som en fin påskeaktivitet ettersom hyttelivet uteble. Basert på resultatene fra vår analyse av rørlegger- og elektrikerbedrifter kan det virke som at denne oppfordringen ble tatt på alvor blant den norske befolkningen. Datagrunnlaget vi har analysert viser at tilskuddsordningen fra myndighetene er benyttet i liten utstrakt grad, noe som kan tyde på at omsetningsnedgangen ikke har vært på det nivået myndighetene har vurdert som et betydelig fall. Sammen med salgstall fra bransjeorganisasjoner vurderer vi det til at aktiviteten og behovet for håndverkertjenester også har vært til stede gjennom våren og sommeren, og vi forventer at regnskapene for 2020 vil gjenspeile det høye aktivitetsnivået. 

 

Kriser fremhever verdien av god økonomistyring

Vår analyse viser at både elektrikere og rørleggere opererer under svært lave marginer. Det øker viktigheten av å treffe med de oppdragene og prosjektene man tar på seg, og at nedsiderisikoen er stor. Gode rutiner knyttet til rapportering som beslutningsgrunnlag er en tydelig faktor som gir utslag i nøkkeltallene. Særlig i nedgangstider og situasjoner med ekstraordinære hendelser ser vi at bedrifter som har god orden og innsikt i egne rekker ofte kommer best ut. Vi tror at det for både små- og store håndverkerbedrifter kan være betydelige gevinster å hente ved å sammenstille og strukturere styringsinformasjonen sin på en mer visuell og informativ måte. Denne styringsinformasjonen gjør også bedriften bedre rustet til å utarbeide realistiske kostnadsanslag og øker konkurransekraften i forhold til andre aktører. 

Analysen av forholdene i norske rørlegger- og elektrikerbedrifter viser at dette er en stabil bransje i jevn vekst. Norsk økonomi har vært god over en hel generasjon, og undersøkelser viser at nordmenns tro på egen økonomi også er sterkere. Med en tradisjon for hyppige oppgraderinger og fornyelser er det naturlig å se for seg at etterspørselen etter flinke, konkurransedyktige håndverkere dermed også vil stå sterkt i fremtiden. 

Håndverkeranalysen lanseres sammen med et interaktivt analyseverktøy hvor du selv kan gå inn og se nærmere på de nøkkeltallene og regionene du mener gir den mest relevante informasjonen. BDO etterstreber å være tett på, og ønsker å opptre som en aktiv sparringspartner for alle aktører i bransjen. 

Du kan se håndverkeranalysen her.

 

Ved spørsmål eller for deling av innsikt oppfordrer vi til å ta kontakt med en av oss eller ditt lokale BDO-kontor.