Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Nå kan du søke om kompensasjon

18. april 2020

Irene Bredvold Weiby , Advokat, BDO Advokater |
Trine Agathe Lorentzen , Partner, BDO Advokater |

 

Fra lørdag 18. april kan selskaper som ble pålagt å stenge som følge av regjeringens smitteverntiltak søke om kompensasjon for faste, uunngåelige kostnader som skyldes stort omsetningsfall pga koronakrisen. 

 


Kompensasjonsordningene – Hva gjelder per 13. august?

BDO har gjennom de siste fem månedene omtalt en lang rekke tiltak myndighetene har innført for å avhjelpe norsk næringsliv i forbindelse med koronakrisen. Føler du at det er vanskelig å holde oversikt over de ulike ordningene?

En oppdatert status for de mest sentrale ordningene finner du her.


 

Fra mandag 20. april åpner søknadsportalen for øvrige virksomheter. Ordningen er godkjent av ESA.

Spørsmålene knyttet til den nye kontantstøtten for næringslivet har vært mange, og vi har ventet i spenning på avklaringer i den mye omtalte forskriften til loven om kompensasjon. Fortsatt er det noen spørsmål som er uavklart, f.eks knyttet til behandlingen av konsern og forholdet til ansatte. Det samme gjelder kompensasjon for uunngåelige lønnskostnader og sesongvirksomheter. Her vil det komme ytterligere tilpasninger og avklaringer. Forskriften presiserer imidlertid at gårdeiere omfattes av ordningen for sine husleieinntekter, og vi har også fått betydelige avklaringer knyttet til sammenligningsgrunnlaget for omsetningsfallet.

 

Kort om ordningen

Formålet med ordningen er å unngå konkurser og å trygge arbeidsplasser. Gjennom ordningen vil bedrifter som har hatt et markant omsetningsfall på grunn av koronaepidemien kunne få dekket en andel av sine faste uunngåelige kostnader. 

Ordningen skal være enkel å bruke, men vanskelig å misbruke og det er satt en rekke vilkår for å kvalifisere for ordningen. 

Ordningen skal forvaltes av skatteetaten og brudd på opplysningsplikten kan medføre strenge straffesanksjoner. 

Nærmere informasjon om hovedtrekkene i ordningen finner du i vår artikkel [https://www.bdo.no/nb-no/bloggen/dette-ma-du-vite-om-den-nye-kompensasjonsordningen]

 

Avklaringer i forskriften

Da loven om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall (kompensasjonsloven) ble vedtatt dukket det også opp en rekke spørsmål knyttet til forståelsen av ordningen. Mye er nå avklart gjennom forskriften.   

 

Pålagt å stenge

Ordningen er delt i to, og har ulik kompensasjonsgrad for foretak som ble pålagt å stenge 13. mars (90 %) og foretak som ikke fikk slikt pålegg (80 %, samt egenandel på kr 10 000). Vi har fått mange spørsmål om virksomheter som både har hatt pålagt stengte aktiviteter og andre aktiviteter. Forskriften avklarer nå at et foretak anses å være stengt av staten når 50 prosent eller mer av foretakets omsetning i januar og februar 2020 kom fra virksomhet som kvalifiserer etter forskriften om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (se oversikt nedenfor).

 

Ansatte

Det er et vilkår for kompensasjon at foretaket har ansatte. Et av ordningens formål er å sikre arbeidsplasser. For å anses å ha ansatte må selskapet på tildelingstidspunktet være registrert i arbeidsgiverregisteret, og ha hatt minst en ansatt registrert i arbeidstakerregisteret siden 1. mars 2020 Minst en ansatt må ha utbetalt lønn i februar eller mars 2020. Ansvarlige selskaper anses å ha ansatte dersom minst en personlig deltaker har inntekt fra selskapet som sin hovedinntektskilde. Det samme gjelder for enkeltpersonforetak. Med hovedinntektskilde menes når denne inntekten i 2019 utgjorde minst 50 prosent av innehavers/deltagers personinntekt.  

 

Faste uunngåelige kostnader

Det som skal kompenseres er virksomhetens faste, uunngåelige kostnader. Disse må være periodisert (tidfestet) i henhold til alminnelige regnskapsprinsipper. Det er kun den delen av utgiften som hører til måneden du søker støtte som gir rett til kompensasjon. Hva betyr dette? Sammenstillingsprinsippet innebærer at kostnaden skal henføres til samme periode som inntekt opptjenes. Variable komponenter skal fjernes. Se nærmere nedenfor om hvilke kostnader dette gjelder. 

 

Omsetning

Omsetning er definert som inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket den aktuelle måneden. Det er kun inntekter som er skattepliktige i Norge som kan inngå i omsetningen. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom kan likevel tas med. Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt skal ikke regnes som inntekt.

 

Omsetningsfall

For mars måned er det krav om et omsetningsfall på 20 % eller mer. For april og mai er det krav om et omsetningsfall på 30 % eller mer.

Sammenligningsgrunnlaget er den prosentvise forskjellen mellom en beregnet normalomsetning i mars 2020 og faktisk omsetning i mars 2020. En beregnet normalomsetning tar utgangspunkt i omsetningen i mars 2019, justert med foretakets prosentvise endring i omsetning fra perioden januar og februar 2019 til januar og februar 2020. 

Dersom foretaket er etablert mindre enn ett år tidligere enn den kalendermåned det søkes tilskudd for, eller det har skjedd omorganiseringer som gjør at man ikke kan finne den relevante omsetningen for ett år siden til sammenligningen, skal foretaket bruke gjennomsnittlig månedlig omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet.

 

Beregning av tilskudd

Kompensasjonsstøtten beregnes slik for virksomheter som ble pålagt å stenge: 

Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent x (faste kostnader) x 90 % 

For en virksomhet som ble pålagt å stenge ned og dermed hadde et fullstendig inntektsbortfall og faste kostnader på NOK 80 000 blir beregningen som følger: 
100 % x 80 000 x 90 % = 72 000

For andre virksomheter beregnes støtten slik: 
Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent x (faste kostnader – NOK 10 000) x 80 % 

En virksomhet med et omsetningsfall på 80 % og faste kostnader på NOK 80 000 vil få følgende kompensasjon: 
80 % x (80 000 – 10 000) x 80 % = 44 800

Det er gitt begrensninger i hvor mye tilskudd som kan mottas. For det første kan ikke tilskuddet overstige foretakets beregnede omsetningsfall, målt i kroner.

Det er oppstilt noen begrensninger i forhold til hvor mye tilskudd som kan mottas. Tilskuddet kan for eksempel ikke overstige foretakets beregnede omsetningsfall, målt i kroner.

 

Konsern

Det er lagt opp til at virksomheter skal behandles så likt som mulig. Det skal være et samlet tak for hvor mye støtte et stort konsern eller foretak kan få. Maksgrensen er satt til MNOK 80 pr måned. Det skal ikke spille noen rolle om bedriften er samlet i et stort selskap eller delt opp i mange små. Det er den regnskapsmessige og ikke skattemessige konserndefinisjonen som er lagt til grunn (krav om mer enn 50 prosent av stemmene).

Det settes to maksgrenser for utbetaling av kompensasjon på MNOK 30  per måned for ordinær utbetaling og MNOK 80  per måned som absolutt tak. Kompensasjon mellom 30 og 80 millioner vil avkortes med 50 %. Dette innebærer at konsernet kan ha bruttokostnader på inntil MNOK 130  per måned.

Selskaper som tilhører samme konsern, og hvor summen av tilskudd for enkeltselskapene kan forventes å overstige MNOK  30, må levere inn en samlet søknad. Det må likevel foreligge en oversikt over faste kostnader og omsetning i hvert av datterselskapene som søker under ordningen. 

 

Tilleggskrav til søker

Det er viktig å merke seg at det oppstilles noen tilleggskrav til søker for at man overhodet skal få utbetalt kompensasjon. Virksomheter som søker må ha betalt alle forfalte skatter og avgifter, levert skattemelding og årsregnskap for 2018 og oppfylt øvrige rapporteringskrav frem til ordningens ikrafttredelse.

 

Hvordan søke?

Bedrifter som ønsker å få kompensasjonstilskudd må selv gå inn på www.kompensasjonsordning.no og søke via søknadsskjema på nettsiden. Søknaden behandles av skatteetaten. Dersom bedriften får innvilget søknaden, kommer pengene inn på konto. 

Et konsern kan velge å søke om tilskudd samlet som om konsernet var ett foretak. Ved slik søknad skal omsetning og kostnader ta utgangspunkt i konsolidert regnskap for den norske delen av konsernet. Beløpsgrenser og avkortning gjelder tilsvarende som om konsernet var ett foretak.

Bedrifter som ble pålagt å stenge vil kunne søke fra lørdag 18.april, mens øvrige bedrifter vil få mulighet til å søke om tilskudd fra mandag 20.april. 

Søknadsprosessen er i utgangspunktet heldigital slik at det vil gjøres kryssjekker opp mot offentlige registre. Saksbehandling blir manuell dersom opplysninger i søknaden ikke samsvarer med registrert informasjon om tidligere oppgitt omsetning etc. Dette vil ikke medføre et automatisk avslag, men man må forvente at saksbehandlingen tar noe lenger tid enn i den heldigitale prosessen.

Det er lagt opp til at bedriften vil få svar på søknaden umiddelbart, men det kan ta inntil tre uker. Bedriften vil få beskjed fra Skatteetaten i foretakets meldingsboks i Altinn. Hvis søknaden godkjennes, er pengene på kontoen som har blitt oppgitt i søknaden innen 2-3 virkedager.

Denne dokumentasjonen trenger du for å fylle ut søknadskjemaet:

 • Tall for måneden du søker tilskudd:
 • Faste, unngåelig kostnader for måneden du søker tilskudd
 • Omsetning for måneden du søker tilskudd
 • Tall for disse tidligere periodene:
 • Omsetning for tilsvarende måned i 2019
 • Omsetning for januar og februar 2019
 • Omsetning for januar og februar 2020

Hvis foretaket ikke var etablert i mars 2019, trenger du kun tall for 2020.

Dokumentasjon skal ikke legges ved i søknaden, men må kunne legges fram på etterspørsel.

Hvilke tall for uunngåelige, faste kostnader etterspørres:

 • post 6300 Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler
 • post 6310 i Næringsoppgave 1, leasingleie av bil
 • post 6340 Lys og varme
 • post 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer
 • post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • post 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap
 • post 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • post 7040 Forsikring og avgift på transportmidler
 • post 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
 • post 7500 Forsikringspremie

Hvilke tall for omsetning etterspørres:

 • Faktisk omsetning for måneden.
 • Annen mottatt støtte i forbindelse med virusutbruddet for måned du søker tilskudd for.
 • Omsetning for tilsvarende måned i 2019 (gjelder ikke for foretak som er etablert senere).
 • Total omsetning for januar og februar 2019 (gjelder ikke for foretak som er etablert senere).
 • Total omsetning for januar og februar 2020.

Disse selskapene kan anses å være nedstengt ved statlig vedtak:

 • Serveringssteder hvor det ikke serveres mat, herunder kafé uten matservering, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende.
 • Frisørtjeneste, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og liknende
 • Treningssentre, herunder dansestudio/danseskole, rideskole
 • Svømmehaller, badeland, badstuer
 • Fornøyelsesparker, dyrehager, akvarier, opplevelsessentre, lekeland, rafting og liknende aktiviteter
 • Bingohaller, bowlinghaller, go-cart
 • Bussreiser (turreiser)
 • Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
 • Kiropraktorer
 • Optikere
 • Fotterapeuter
 • Logopeder
 • Psykologer
 • Virksomheter som tilbyr alternativ behandling
 • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp.
 • Tannleger

Disse omfattes ikke av ordningen:

 • Foretak som er finansskattepliktige etter folketrygdloven § 23-2 a
 • Foretak som er skattepliktige etter petroleumsskatteloven § 5
 • Foretak som utøver aktiviteter innenfor næringshovedgruppe 35.1 Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007)
 • Flyselskap med norsk driftstillatelse
 • Foretak som utøver aktivitet innenfor næringsundergruppe 88.911 Barnehager i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007)

 

Skattefrie organisasjoner med begrenset skatteplikt kan omfattes

Da det er et vilkår om skatteplikt til Norge, vil skattefrie organisasjoner ikke omfattes av støtteordningen. Skattefrie organisasjoner som likevel har begrenset skatteplikt, vil kunne omfattes av ordningen for den delen av virksomheten som er skattepliktig. 

 

Åpenhet om støttemottakere

Vær oppmerksom på at opplysninger om tilskudd kan tilgjengeliggjøres på Internett til alminnelig ettersyn. Opplysningene skal gis i søkbar form og i et digitalt format slik tilskuddsmyndigheten bestemmer. 

 

Krav om etterfølgende kontroll 

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Uansett er søker forpliktet til å legge frem slik bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. Søker som ikke er regnskapspliktig, skal legge frem slik bekreftelse ved levering av skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for 2020.

 

Husk styreansvaret

Ved en søknad om kompensasjon bør det fremgå av styreprotokoller fra det tidspunktet vurderingene ble foretatt hvilke faktiske omstendigheter som ligger til grunn for søknaden. Det bør fremgå hvordan omsetningsfallet er beregnet, at omsetningsfallet skyldes koronaepidemien og hvilke kostnader som ligger til grunn for søknaden. 

 

Uavklarte spørsmål

Vi må forvente at forskriften på nåværende tidspunkt ikke løser alle spørsmål knyttet til ordningen. Tilpasninger og justeringer forventes fortløpende og frem til neste søknadsrunde som vil bli i midten av mai.

Det ble spesielt nevnt at virksomheter som ble pålagt å stenge og som har hatt uunngåelige lønnskostnader, vil kunne få en viss andel av disse kostnadene kompensert ved neste søknadsrunde. Finansdepartementet vil også se nærmere på om også andre bedrifter vil kunne få dekket uunngåelige lønnskostnader som en del av ordningen. Dette vil imidlertid forutsette at det er mulig å gjøre en hensiktsmessig avgrensning. 

Sesongvirksomheter som alpinanlegg og fornøyelsesparker er særlig sårbare for midlertidig omsetningssvikt hvis svikten kommer akkurat i høysesongen. Slik ordningen nå er utformet, treffer den ikke sesongvirksomhetene så godt. Departementet vil jobbe med en egen beregningsmodell for disse sesongbedriftene. Disse virksomhetene vil kunne søke om støtte allerede nå. Finansministeren uttalte at det vil bli gjort etterberegninger slik at virksomheter med en spesiell inntektsstruktur med en spesiell inntektsstruktur hensyntas. 

Adgangen til å utdele utbytte er ikke begrenset gjennom forskriften. Vi minner om at finanskomiteen ga tydelig uttrykk for at det burde utvises moderasjon med hensyn på utbytteutdelinger, bonus og lønnsøkninger til ledende ansatte i virksomheter som mottar støtte. Det kan derfor ikke utelukkes ytterligere reguleringer på dette området dersom myndighetene skulle finne det nødvendig. 

 

Les mer: Kontantstøtte til eiendomsselskaper? og Dette må du vite om den nye kompensasjonsordningen

 

Spørsmål eller trenger du bistand? Ta kontakt med BDO Advokater eller et av våre lokale BDO-kontorer her.