• Etablering av selskap

  Hvordan går du frem?

Du har gått med en idé om et nytt produkt, eller en ny forretningsmodell, i kort eller lang tid. Så bestemmer du deg for å hoppe i det og realisere drømmen. Noen har lang erfaring med etablering av ny virksomhet, andre har ingen erfaring. Hvor starter man, og hvordan får man fart på bedriften?

 

Dette kan vi hjelpe til med

 

En klassisk felle

En klassisk gründerfelle er at øverste leder i et oppstartsselskap tar rollen som «tusenkunstner» som både skal utvikle selskapets ìdé, og i tillegg ha ansvar for administrative oppgaver, regnskap, likviditet, offentlig rapportering, lønn mm. Det blir gjerne lengre og lengre arbeidsdager, som kan gå på bekostning av nødvendig fokus på kjerneaktivitetene som er sentrale for å sikre at bedriften skal utvikles og lykkes.

 

Feil valg blir ofte dyre

Illustrasjon av dokument til oppstart av selskap

 

Mange gründere har liten eller ingen erfaring med å etablere et selskap og det å realisere en idé. I en tidlig fase tar du som gründer mange valg uten å kjenne til alle alternativene, og mangler kjennskap til de langsiktige konsekvenser av valgene du tar. Senere i utviklingsløpet kan selskapet ditt måtte ta konsekvensene av disse valgene, som kan bli både kostbare og hemmende for videre vekst.

 

Her er noen oppgaver som er viktig å få på plass i en oppstartsfase:

 

Regnskap

Bedriften vil ha behov for et enkelt og kostnadseffektivt regnskapssystem. Samtidig må systemet gi den oversikten ledelsen har behov for, som for eksempel innen kapital og likviditetsstyring, effektiv rapportering og oppfølgning av prosjekter med offentlige tilskudd. I tillegg bør systemet være skalerbart etter hvert som selskapet ditt utvikler seg.

 

Juridisk  

Allerede ved stiftelsen av selskapet oppstår spørsmål rundt eierfordeling og regulering av eierskap. I mange tilfeller er gründerteamet enig om hvordan eierskapet skal forvaltes og har gjerne inngått muntlige avtaler. Man ser ikke behovet for en aksjonæravtale før det oppstår konflikt mellom eierne. En annen beslutning som tas ved etablering er hvorvidt man skal ha eierskap i selskapet direkte eller gjennom et holdingselskap. Mange tar dette valget uten å kjenne til fordeler og ulemper med de ulike strukturene. Etter hvert som gründerteamet setter seg, er det ofte nødvendig eller ønskelig å fordele aksjene i selskapet mellom gründerteam og/eller de første ansatte. En slik omfordeling av verdier kan ha en betydelig skattemessig konsekvens, både for den som gir fra seg og den som mottar aksjer. Det er viktig å være oppmerksom på disse problemstillingene, og konsekvensene av valgene man tar. 

Vi anbefaler selskapet å føre oversikt over alle ikke-bokførte forpliktelser og avtaler, og formalisere disse i avtaleverk. Ved å strukturere avtalene i et arkivsystem vil du spare deg mye tid ved oppkapitalisering, og du fremstår som bedre forberedt for investor. Det er tillitsskapende. Her finner du et eksempel på slik arkivstruktur.

Når det gjelder avtaleverk finnes det gode og standardiserte maler for dette, som i mange tilfeller er et et godt utgangspunkt. Vi anbefaler imidlertid alltid å gå gjennom avtalene med fagkompetanse før avtalen signeres. Dette for å sikre at konsekvensene, skattemessige så vel som juridiske, løftes frem og belyses, samt at avtalen tilpasses de spesifikke forholdene hos ditt selskap.

Advokatbistand er ofte ansett som en kostbar tjeneste, og mange velger derfor å søke hjelp hos andre gründere i samme situasjon. Vær imidlertid oppmerksom på at de kanskje heller ikke har oversikt over konsekvensene av valgene de tar. Et eksempel er Kruse-Smith-modellen som stadig flere gründere benytter seg av – et oppsett som for mange løser et konkret problem rundt aksjebasert avlønning. Men det kan være risikofylt å sette opp avtalen basert på et standardisert avtaleverk, uten en spesifikk gjennomgang av kompetanse som er kjent med modellen og den spesifikke rettsavgjørelsen modellen baseres på.

En kostnadseffektiv løsning kan være å benytte tilgjengelig malverk, og basert på dette tenke gjennom hva dere ønsker å oppnå med avtalen. Deretter konferer dere med fagkompetanse før avtalen signeres av partene – det kan spare deg for kostbare advokatregninger eller juridiske disputter senere. Allerede ved første oppkapitalisering kan manglende eller dårlige avtaler bli problematiske.

 

Finansiering 

Finansiering av oppstartsfasen er for de fleste en kombinasjon av offentlig tilskudd og innskudd fra eiere. Å navigere i jungelen av tilskuddsgivere og stiftelser er ofte tidkrevende, og i mange tilfeller bruker gründere mye av sin tid på dette. En risikerer å måtte bruk all sin tid på å lese om ulike tilskudd, skrive søknader, delta i konkurranser, være på foredrag/seminarer og forsøke å «pitche» selskapet for engleinvestorer. Mange gjør dette med et ønske om å hente mest mulig kapital, andres motivasjon er minst mulig utvanning. Kapitalstrategien forankres ikke i en  bevisst vurdering av kapitalbehov for å flytte selskapet videre til neste fase. Dette medfører i mange tilfeller at selskapet får en treg start, eller tidlig plasserer selskapsverdien på et kunstig nivå. Selv om det for selskapet oppleves som man lykkes med målsetningen om å hente mye kapital eller hindre utvanning, er konsekvensene av dette i mange tilfeller at senere finansieringsrunder blir mer krevende.

Vi anbefaler selskapet å utarbeide en strategi for de første utviklingsstegene med tilhørende kapitalplan. Gjennom fasen bør selskapet ha etablert de første hypotesene om kunder og marked, herunder verdihypotese, og en plan for hvordan disse skal testes. Investorer er generelt opptatt av avkastningspotensiale og risiko. Dette bør selskapet hensynta i sine planer allerede fra etablering.  

 

Vi kan hjelpe til

Vi kan bistå deg enten du behøver en sparringspartner eller har behov for praktisk bistand rundt oppstart og stiftelse. Eksempler hva våre rådgivere kan hjelpe deg med:

 • Utarbeide, eventuelt kvalitetssikre, stiftelsesdokumenter.
 • Utarbeide en tilpasset aksjonæravtale.
 • Utarbeide dokumentpakker og rutineverk knyttet til gjennomføring av styremøter og generalforsamlinger.
 • Valg av regnskapssystem som gir en mest kostnadseffektiv tjeneste og som er tilpasset selskapets vekstambisjoner.
 • Levere en tilpasset og kostnadseffektiv regnskapstjeneste.
  • Etablere de nødvendige rutinene knyttet til rapportering til offentlige myndigheter.
  • Utarbeide kostnadseffektive rapporteringsløsninger som sikrer selskapet:
   • gode regnskapsrapporter,
   • et oversiktlige prosjektregnskap, og
   • likviditetsprognose 12 måneder frem
 • Utarbeidelse av ansettelsesavtaler og incentivprogram
 • Bistand med å identifisere kilder til finansiering av selskapets oppstart. 
 • Bistand med å utarbeide søknadspapirer for offentlige støtte ordninger.
 • Bistand med å utarbeide de nødvendige dokumentene for å gjennomføre en egenkapitalemisjon.

Ta kontakt

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av våre rådgivere? Vi hører gjerne fra deg. Ta kontakt med oss via skjemaet under og vi vil ta kontakt med deg innen kort tid.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code