• Statlig sektor

Statlig sektor

Departementer, direktorater og etater opplever økende press for å bli stadig mer effektive og målrettede. Virksomhetene skal utvikles og effektiviseres, tjenester skal forenkles og statens tilskuddsforvaltning skal effektiviseres og målrettes.

Fokuset på kontinuerlig forenkling og forbedring av statsforvaltningen skjer samtidig som vi ser omfattende reformer og krevende restruktureringer innenfor store sektorer og virksomheter – for eksempel politi, forsvar, transport, helse, universiteter og høyskole. Dette medfører behov for utredninger, analyser og prosess- og prosjektledelse.

BDO har lang erfaring fra statlig sektor. Vi kan hjelpe med utredninger og analyse for trygge valg, og vi kan hjelpe med rådgivning, prosess- og prosjektledelse gjennom endringsprosesser. Hensikten er å bidra til en tilskuddsforvaltning der pengene går til formålet, og en statlig forvaltning som bidrar til effektive tjenester, forenklinger og forbedringer for innbyggere, næringsliv og samfunnet for øvrig. 

BDO kjenner særlig til omfanget av offentlige tilskudd og støtteordninger, og er oppdatert på de nyeste kravene fra EU og EØS, blant annet når det gjelder å avdekke og forhindre ulovlig statsstøtte og kryssubsidiering mellom offentlig forvaltning og offentlig drevet kommersiell virksomhet.

Spør oss om blant annet:

 • Tilskuddsforvaltning
 • Restruktureringer, omstilling og utviklingsprosesser
 • Effektivisering og forbedring (lean)
 • Måloppnåelse i satsingsprosjekter
 • Lovlighetskontroll av statsstøtte
 • Kontroll med, og gjennomføring av, offentlige kjøp
 • Utvikling av etatsstyring
 • Valg av tilknytningsformer for virksomheter
 • Internrevisjon
 • Endringer i lover, forskrifter og regelverk
 • Forebygging og gransking av økonomisk kriminalitet
 • Forebygging av arbeidslivskriminalitet og leverandøroppfølging
 • Sikkerhet- og beredskapsarbeid
 • Regnskap og revisjon
 • Skatte- og avgiftsmessige forhold