Styrkebasert utvikling med Redd Barna

Kristine Skeie, Marketing Manager i BDO |

06. juni 2020

De to siste årene har ett av våre rådgiverteam i BDO jobbet tett med Redd Barnas internasjonale avdeling og deres nøkkelressurser. Målet har vært å dele kunnskap, forbedre samhandlingen og bedre kvaliteten og produktiviteten. Dette har blitt gjort gjennom trening på egen operativ hverdag, med faglig forankring i styrkebasert ledelses- og organisasjonsutvikling. 

I Redd Barnas internasjonale programavdeling har Award managere en sentral rolle som prosjektledere i de internasjonale hjelpeprogrammene og de har et stort ansvar knyttet til tiltakene og den økonomiske koordineringen med offentlige donorer. 

Gjennom flere samlinger har BDO hjulpet Redd Barna med kartlegging og bevisstgjøring av Award managerne sine personlige verdier og styrker, samt hvilke kulturelle trekk som hemmer og forsterker kvalitet og produktivitet i teamarbeid. Ved å fokusere på styrkene til hver enkelt medarbeider, forløses et stort potensial til økte prestasjoner og produktivitet.

 

Bedre effekt gjennom skreddersydde treninger  

Redd Barnas humanitære arbeid for å sikre at barn overlever, lærer og er trygge gjennomføres i land som er i krig og konflikt, rammes av naturkatastrofer og har ofte dårlig styresett. Dette gjør at de alltid må ta hensyn til usikkerhet og risiko. I skreddersydde workshoper med trening fikk Award managerne en ny felles arena til å løfte blikket, i en krevende hverdag, og utforske balansen mellom individuell og kollektiv drift og utvikling.  

- Workshopene ga våre ansatte mange interessante samtaler og nyttige kartlegginger. Disse ble forsterket gjennom kunnskap om hvordan tankesettet vårt påvirker handlinger og dermed valg vi gjør som har effekt på produktiviteten. Videre kunne de med større bevissthet avgjøre hva de ville bli bedre på, samt vurdere hva de mente var de største risikoene, sier Nora Ingdal, Utenlandssjef i Redd Barna 

Workshopene ble forankret i Redd Barnas operative hverdag og arbeidspraksis, med hovedfokus på hva som skal til for å bedre kvalitet og produktivitet i samskapende prosesser. Tre skreddersydde workshops ble utviklet, hvor den første handlet om styrkebasert tilnærming til utviklingsarbeid. Den neste fokuserte på ulike situasjoner relatert til egen rolle og ansvar, og å kartlegge bruk av styrker i disse sammenhengene. I den siste workshopen fikk alle testet egen rolle og ansvar gjennom simulering som metode.

 

Krevende og utviklende 

Å finne styrken til hver medarbeider og bruke disse bevisst i ulike team og prosjektgrupper er viktig for å øke produktiviteten. Veien dit er ikke enkel. 

- Å gjennomføre workshop som skaper reell endring, er en utfordring. Et krav er at vi må skape den gode workshopen sammen med kunden, hele veien. Uten den innsatsen Redd Barnas ressurser la i dette, ville vi aldri ha fått det til. BDO kan gi rammer og struktur, samt fasilitere en læringsprosess, men deltakerne er eksperter på egen virkelighet og gir innhold til det som skal styrkes, sier Marit Album Kvernmo ved BDO i Trondheim, leder for strategi og utvikling i BDO.

For Redd Barna var dette kun første ledd i utviklingsprogrammet, men like fullt et viktig steg mot økt samhandling for å alltid kunne levere solid, forutsigbart og som én enhet. 

- BDO har gitt oss viktige verktøy og en god metode for å levere effektivt, samhandle og med høy kvalitet på hvert steg i prosessen for barna vi står til ansvar for, avslutter Nora Ingdal.

 

Du kan også lese om hva en Award Manager i Redd Barna gjør her og om BDO sitt samarbeid med Redd Barna her.