• Rapporter og utredninger

Rapporter og utredninger

BDO AS leverer rapporter og utredninger til både offentlige og private aktører. Våre analyser er faktabaserte og gir din virksomhet trygghet i beslutningsprosesser. Her kan du lese et utvalg av våre offentlig tilgjengelige utredninger.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller vil snakke med en av våre rådgivere.

 

2022:

Forvaltningsrevisjon om vold og trusler mot ansatte
- På oppdrag fra Bærum kommune

 

2021:

Driftskonsekvenser ved investeringsalternativer i ny skolestruktur
- På oppdrag fra Sør-Fron kommune

 

2020:

Sammenligning av rapporter om samfunnsøkonomiske effekter av tiltak for å fremme like konkurransevilkår
- På oppdrag fra KS

Alternativer til å organisere barnehagene som selvstendige rettssubjekt.
- På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

 

2019:

Pensjonspåslag i private barnehager
- På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Kartlegging av etter- og videreutdanning i Norge
- På oppdrag fra sekretariat for ekspertutvalget om etter- og videreutdanning

 

Eldre publikasjoner:

Beregning av kommunale avfallsgebyr (2014)
- På oppdrag fra Miljødirektoratet

Veileder, Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet (2011)
- På oppdrag fra Kommunal‐ og regionaldepartementet

Nye perspektiver på eldreomsorg (eng, 2018)

BDO Innsikt: Utredning og Analyse i offentlig sektor (2016)

Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk (2012)
- På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Virksomhetsanalyse av Politi- og lensmannsetaten (2017)
- På oppdrag fra Justis – og beredskapsdepartementet